Co2-update Maart 2023

De verbruiksdata is eindelijk binnen en verwerkt, dus het is tijd voor een CO2-update! In deze update presenteren we de afronding van het CO2-boekjaar 2022, geven we een update van de maatregelen t.b.v. CO2-reductie en kijken we terug op de events die we hebben bijgewoond in het kader van de CO2 -prestatieladder.

Er is een hoop gebeurd sinds Dutch Boosting Group haar intrede deed op trede 3 van de CO 2 -prestatieladder. Sinds de certificering in september 2022 hebben we een flinke groei in het aantal collega's gezien, en wordt er langzaamaan meer fysiek en op locatie gewerkt i.p.v. online. Daarbij wordt het hoofdkantoor in Veenendaal deze zomer verruild met een kantoor in Utrecht.

In de cijfers zijn de veranderingen ook terug te zien. We zien dat de reductie van 2020 en 2021 ten opzichte van 2019 zich niet heeft voortgezet in 2022. Sterker nog, we zien nagenoeg dezelfde uitstoot in 2022 als we in 2019 hadden. Tegelijkertijd zijn we ook sterk gegroeid: we hebben 37% meer collega's dan in 2019, dus we doen (veel) meer werk met dezelfde uitstoot.

Maatregelen

Okay, veel veranderd dus; maar wat hebben we gedaan? In het Energiemanagementplan staan heel veel maatregelen beschreven die wij gaan uitvoeren om tot CO 2 -reductie te komen. Ze worden hier per scope behandeld.

Scope 1 maatregelen (directe emissies)

In deze scope zitten met name de maatregelen die op het energieverbruik in de kantoren gericht zijn, en op de directe uitstoot van mobiliteit (benzine/diesel auto's). Voor de kantoren bleek het lastig te zijn om de emissies te verlagen. Het bleek onmogelijk om via de pandbeheerders contracten voor groen gas te bedingen en de kantoren zelf konden ook niet (aanzienlijk) verbeterd worden in energieprestaties. Dit is wel meegenomen in de verhuizing; bij het inrichten van het nieuwe kantoor in Utrecht hebben we meer ontwerpvrijheid om vooraf aan energiezuinigheid te denken, en met de pandbeheerder over de energieprestaties in gesprek te gaan.

De maatregelen op mobiliteitsgebied bleken effectiever: per 1 januari 2023 is het mobiliteitsbeleid zodanig aangepast dat er alleen nog de keuze is uit een elektrische lease-auto of een OV-chipkaart. Fossiele auto's zijn daarmee geen onderdeel meer van ons mobiliteitsbeleid. Daarbij zijn de periodieke updates m.b.t. bandenspanning goed ontvangen, en hebben voor bewustwording gezorgd. Ook wordt het reizen met de trein steeds meer gedaan, met name door jonge collega's.

Daarbij is het nieuwe kantoor veel beter bereikbaar met het OV, dus we hopen in 2023 een afname van het gereden kilometers te kunnen rapporteren!

Scope 2 maatregelen (indirecte emissies)

In de scope 2 maatregelen zijn met name maatregelen opgenomen die als doel hebben de indirecte emissies van elektriciteitsverbruik (in elektrische auto's en panden) te verminderen. In deze scope hebben we twee wijzigingen gedaan aan ons interne beleid. Vooropgesteld is in onze onboarding een module opgenomen over de CO 2 -prestatieladder en moedigen we iedereen aan om werk te maken van de reductie-maatregelen en kansen te identificeren. Daarnaast is het EnergyStar label specifiek, en het energieverbruik van apparaten in het algemeen, onder de aandacht gebracht. Het beter inregelen van bijvoorbeeld de verlichting in kantoren bleek niet nodig, daar het al gedaan was.

Scope 3 maatregelen ( Overige indirecte emissies)

In deze scope bevinden zich met name de zakelijk gereden gedeclareerde kilometers. De enige beschreven maatregel in deze scope was het beter bereikbaar met OV maken van ons kantoor. Dit hebben we gedaan door komende zomer naar een centrale locatie in Utrecht te verhuizen!

Update events

Gelukkig staan we er niet alleen voor, en hebben we ons aangesloten bij NLCO2NEUTRAAL om samen met andere partijen te leren en inspireren. Sinds de certificering in september 2022 hebben we 3 bijeenkomsten bijgewoond.

NL CO2 Neutraal (27 sept 2022)

Dit eerste event werd bezocht door Jules van Liefland en Jelle Staal, en stond in het teken van gedragsverandering. De vraag hoe krijg je mensen mee? Stond centraal. Tijdens het event hebben we de workshop Verandering en Duurzaamheid: de psychologie achter een succesvolle koerswijziging gevolgd. Het was interessant om tijdens de workshop de psychologie achter verandering mee te nemen, en later tijdens het evenement te bespreken met andere deelnemers. Veel mensen die we spraken, liepen tegen dezelfde uitdagingen aan m.b.t. interne organisatie en CO2 -reductie.

NL CO2 Neutraal (8december 2022)

Op 8 december zijn Ruben Offringa en Tom de Waal afgereisd naar de Flint in Amersfoort voor het tweede NL CO 2 Neutraal event met het thema: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Tevens werd aan het eind van de middag de MVO-talent award uitgereikt. Sprekers op dit event waren o.a. de CEO van Xenos en van YB (eerst yoghurt barn). Zij vertelden hoe hun concerns uitvoering geven aan MVO, door enerzijds klanten de informeren aan de hand van duurzaamheidsscores welke producten milieuvriendelijk zijn, anderzijds door inclusiviteit en diversiteit op de werkvloer te omarmen en op in te spelen in de bedrijfsvoering. Beide bedrijven waren dan ook B-Corp gecertificeerd. Een mooie uitdaging om hier als Dutch Boosting Group ook stappen in te gaan zetten en te kijken op welke punten wij (nog meer) een maatschappelijk verantwoord verschil kunnen maken als organisatie.
Naast het plenaire gedeelte zijn Ruben en Tom aangesloten bij de workshop Energiemonitoring, waarin het belang, maar ook de mogelijkheden van een goede enerigiemonitoring bij kunnen dragen aan verduurzaming van de bedrijfsvoering. Gelukkig weet en wist Ruben hier veel van af, aangezien hij deze data analyseert voor de CO 2 prestatieladder certificering binnen Dutch Boosting Group.

NL CO2 Neutraal (29 maart 2023)

Het derde event van NL CO2 Neutraal is bezocht door Wouter Schuiermanni en Tom de Waal, en stond in het teken van 'De volgende generatie', waarbij de presentator Thijs Lindhout met zijn bijna 35 lentes de oudste spreker van het gehele event was. Zo waren er onder andere pitches van Aniek Moonen – voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging – die middels een spreekwoordelijke tijdreis het belang van lange termijn denken aanstipte als het gaat om duurzame impact maken. Ook deed Youri Schoenmakers – oprichter van Pieter Pot – zijn eerlijke verhaal over de snelgroeiende startup voor verpakkingsvrij boodschappen, maar die recent in financieel zwaar weer verkeerde. Hij verwoordde dat duurzame gedragsverandering, maar ook duurzame marktverandering, een lange adem vraagt. En, zo zei hij: ''Je hebt meer tijd nodig, om niet geforceerd het gaspedaal maar in te moeten trappen''. Een les voor ons als land, economie, maar ook voor ieder persoonlijk dat we niet moet streven naar snel rendement, maar juist moeten inzetten op de lange termijn investeringen die goed doen voor de aarde en haar volgende generaties.
Naast sprekers hebben Wouter en Tom ook de workshop Dynamisch laden gevolgd, waarin het belang van slim laden werd onderstreept.

CO2-Update +trends

Dan nu over op de echte cijfers! In Figuur 1 is de voortgang van de totale CO2-emissies weergegeven. Wat opvalt is dat, in het eerste volledige jaar zonder corona, de totale uitstoot weer bijna gelijk is aan 2019. We zijn wel gegroeid als organisatie in aantal FTE. Dit betekent dat, wanneer je per FTE rekent, we 73% uitstoten per FTE in 2022 t.o.v. 2019. Een reductie van 27% dus! Als je echter de doelstelling van 73% reductie in 2025 in acht neemt, hadden we volgens de prognose nu op 64% (36% reductie) moeten zitten. Desalniettemin een mooi resultaat.

Wat opvalt uit de data in Figuur 1 en Figuur 2 is dat met de opstart na corona vooral weer meer kilometers gereden zijn. Dit is te verklaren door het meer gaan rijden van bestaande werknemers en het feit dat veel van de nieuwe werknemers een elektrische leaseauto genomen hebben. Daarnaast is het aandeel benzineauto’s verder afgebouwd. Dit is terug te zien in het feit dat de totale uitstoot per FTE van Benzine verder is afgenomen van 3,36 ton CO2 in 2019 naar 1,39 in 2021 naar 1,37 in 2022, ondanks dat meer kilometers zijn gemaakt in 2022. Over de uitstoot van de panden in Veenendaal en Groningen kan helaas nog niets gezegd worden omwille van ontbrekende data. De getallen in Figuur 1 in het rood zijn inschattingen voor het verbruik van de panden gebaseerd op de uitstootgegevens van de afgelopen jaren, rekening gehouden met de toename van het aantal werknemers en de opstart na corona.

Figuur 1

Figuur 1: Een overzicht van de voortgang CO2-emissies 2022 inclusief de uitstoot per FTE en de voortgang ten opzichte van de doelstelling. De cijfers in het rood zijn op het moment van schrijven nog inschattingen vanwege nog verbruiksgegevens van de huisvesting.

Figuur 2

Figuur 2: Een staafdiagram van de CO2-emissies in de periode van 2019 tot en met 2022 weergegeven per categorie inclusief een lijndiagram die de cumulatieve CO2-emissies van 2019 tot en met 2022 laat zien.

Jules van Liefland

Meer weten? Vraag het aan onze CO2-booster
Jules van Liefland