Een case wordt vaak gemaakt nadat het werk gedaan is. Deze keer pakken we het anders aan, en doen we verslag in het midden van het proces. Dit project begon in 2017, en het wordt tussen 2022 en 2024 afgerond. Onze consultant Sebastiaan Staats werkt inmiddels een jaar aan een nieuwe rondweg voor Lochem.

Dutch Boosting Group werkte mee aan het project Schakel Achterhoek A1. Achter deze inspirerende titel schuilt een nieuwe provinciale rondweg aan de noordkant van Lochem, inclusief een nieuwe brug over het Twentekanaal. We zijn al in de planvormingsfase betrokken, en daardoor is er nog veel flexibiliteit in de uiteindelijke oplossing. We hebben daardoor ook nog veel invloed op de uiteindelijke kwaliteit voor mens en omgeving. En daar worden we bij Dutch Boosting Group blij van!

Integraal werken aan doelen

Het project is behoorlijk ambitieus, het moet namelijk zorgen voor:
• verbetering van de regionale bereikbaarheid,
• verbetering van de verkeersveiligheid op het tracé,
• de ruimtelijke kwaliteit verbeteren in het stationsgebied van Lochem, de Twentekanaalzone en de gebieden langs de Goorseweg en Kwinkweerd,
• de kwaliteit van leefomgeving en natuur verbeteren waar dat kan.

Flexibiliteit Inpassingsplan

Om dit mogelijk te maken is bij het opstellen van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) veel flexibiliteit ingebouwd. Zie hier de gehele projectkaart. Betrokkenen geven aan dat ze zo niet weten waar ze aan toe zijn. Waar komen de weg en de brug precies te liggen? Ze hebben gelijk. Daarom gaan we uit van een worst-case ligging van de infrastructuur. Elke uitvoering die binnen het plan past valt dus binnen de ruimtelijke en juridische kaders.
Het Inpassingsplan met bijlagen is te vinden op ruimtelijkeplannen.nl.

Duurzaamheid

Elke nieuwe weg heeft invloed op het klimaat. Het verkeer zal toenemen, net zoals het verharde oppervlak. We gebruiken het Ambitieweb duurzaam GWW om projectspecifiek te maken hoe het project bij gaat dragen aan de provinciale klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen. We focussen hierbij met name op ruimtelijke kwaliteit, energie en circulariteit (hergebruik van materialen). Het Ambitieweb geeft handvatten en het inpassingsplan biedt voldoende ruime kaders. Zo kunnen we inspelen op de grote ontwikkelingen die op dit moment plaatsvinden in ons werkveld.

Oog voor de omgeving

Bij een groot project zijn veel partijen betrokken. In dit geval gaat het om publieke partijen zoals de gemeente Lochem, Rijkswaterstaat, ProRail, NS Vastgoed en het Waterschap Rijn en IJssel. Daarnaast hebben we ook te maken met de omgeving. Er zijn veel bedrijven, met name op de Kwinkweerd, en veel omwonenden die allemaal hun eigen belangen hebben. Het is moeilijk om iedereen tevreden te houden. Maar, omdat we alle stakeholders al in een vroegtijdig stadium betrekken worden de puzzelstukjes wel expliciet. Zo brengen we de issues vroegtijdig in kaart.
 
Met informatieavonden zorgen we dat de omliggende bedrijven en bewoners op de hoogte zijn en dagen we ze uit om mee te denken over oplossingen voor het ontwerp.

Planning

Op 19 december 2018 heeft Provinciale Staten het inpassingsplan N346 Schakel Achterhoek-A1 vastgesteld. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend kunnen tot 6 weken na vaststelling een beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State.
 
De openstelling van de weg is gepland tussen 2022 en 2024, afhankelijk van juridische procedures.

Vastleggen, verantwoorden en verbinden

Dus wat is de bijdrage van Dutch Boosting Group? We zorgen ervoor dat de belangen van alle stakeholders worden behartigd. Een duidelijk plaatje, daar houden we van. Alle stakeholders zijn vroegtijdig betrokken en blijven gedurende het hele proces aangehaakt. Alle wensen en eisen worden vastgelegd, en worden vertaald naar een contract dat de aannemer de ruimte geeft om zijn meerwaarde te leveren.
 
Top-down werken. Door het scherp zijn op het ‘waarom’ van de opgave zijn in een vroegtijdig stadium de doelstellingen van het project al vastgelegd. In de uitwerking van de opgave wordt continue getoetst op de bijdrage aan deze doelstellingen, dit zorgt ook voor de juiste focus bij de projectleden. Zo worden de doelstellingen gebruikt om expliciet keuzes te maken tussen verschillende (ontwerp)oplossingen met behulp van ‘trade-off analyses’. Door het verifiëren en valideren onderdeel te laten uitmaken van onze aanpak worden wij, en de stakeholders, niet verrast door de uiteindelijke oplossing.
 
Binnen het projectteam hebben wij geen vaste IPM-rol maar werken we als ‘verbinder’ of ‘integrator’. In deze rol bemoeien we ons met het omgevingsmanagement, het technisch management én het contractmanagement. Oftewel, we doen werk waar we zin in hebben, en we doen wat zin heeft!