Onlangs is het rapport ‘Het Energiesysteem van de Toekomst’ verschenen. Een integrale infrastructuurverkenning vanuit Gasunie, TenneT en verschillende regionale netbeheerders om te komen tot een duurzaam energiesysteem dat toekomstige vraag en aanbod volledig aankan. Marktpartijen worden hierin uitgedaagd om mee te denken. Dat laten wij ons geen tweede keer zeggen! Met plezier geven we onze ongezouten mening. De oplossing? Systeemdenken.   

De inrichting van een betrouwbaar en duurzaam energiesysteem van de toekomst is een bijzondere opgave waar wij als Systeemdenkers met onze Systems Engineeringsgereedschapskist graag onze tanden inzetten. Systeemdenken is onlosmakelijk verbonden met de manier waarop wij duurzaamheidsvraagstukken benaderen. Elke visie, elke ontwikkeling, elke klantvraag die wij krijgen, benaderen wij vanuit het Systeemdenken. Wat wil dat nu eigenlijk zeggen?

Wij brengen op een systematische manier het duurzaamheidsvraagstuk in kaart, door het vraagstuk te ontleden en door verbanden te leggen tussen de verschillende (sub)systemen. Dit geeft overzicht, helpt ons begrijpen hoe het (energie)systeem werkt en stelt ons in staat patronen in het netwerk te ontdekken: wat is het effect van keuzes in de aaneenschakeling van verschillende systemen en welke trends herkennen we daarin? Daarmee geven wij beter inzicht en verkrijgen wij noodzakelijke informatie om goed onderbouwde en toekomstbestendige keuzes te maken.

In onderstaande afbeelding zien we hoe verschillende systemen als vanzelf samenwerken. Door de systemen te benoemen, kunnen we ons indenken dat een verandering in het ene systeem effect kan hebben op een ander systeem. Dit bewustzijn noemen we Systeemdenken.

Systeemdenken in de praktijk

De locatie van bijvoorbeeld het windmolenpark raakt onder andere het watersysteem, de waterkering, het infrastructuursysteem, etc. In een ogenschijnlijk simpele afbeelding onderscheiden we op deze manier vrij snel verschillende systemen. Zo wordt direct duidelijk dat het windmolensysteem meerdere afhankelijkheden kent met andere systemen en dat deze systemen elkaar beïnvloeden. Met andere woorden: Systeemdenken helpt ons om het systeem te definiëren, te ontrafelen en belangen en verbanden te zien.

Systems Engineering (SE) is de gereedschapskist die wij toepassen bij complexe vraagstukken. Gestoeld op het Systeemdenken biedt SE processen en technieken om de ontwikkeling van een windmolensysteem, en dus ook het energiesysteem van de toekomst, gestructureerd en zorgvuldig te laten verlopen. We definiëren behoeftes en analyseren het systeem, de functies en de relaties. We stellen eisen aan het systeem en wegen oplossingsmogelijkheden af voor de invulling van het systeem. Zo kiezen we de optimale oplossingen, verifiëren of het systeem aan de eisen voldoet en valideren of de behoefte op een juiste wijze vervuld wordt. Dit doen wij expliciet en op systematische wijze. SE maakt de omvang en complexiteit van het systeem behapbaar, waardoor meekoppelkansen, nieuwe oplossingsvarianten en mogelijkheden voor versnelling kunnen worden benut en ongewenste gebeurtenissen tegelijkertijd vroegtijdig worden gesignaleerd.

Het rapport ‘Het Energiesysteem van de Toekomst’ trekt een duidelijke conclusie: inzichten in de eisen die een duurzaam energiesysteem stelt aan infrastructuren, kunnen richting geven aan de energietransitie. Daar geloven wij ook 100% in. Maar het verkrijgen van inzicht in die eisen is niet eenvoudig. Systeemdenken en de SE-gereedschapskist helpen om overzicht te creëren en regie te nemen.

Zo wordt duidelijk welke strategische keuzes voor een duurzaam energiesysteem nu voorhanden zijn, welke oplossingen nog ontwikkeld moeten worden en welke oplossingen zondermeer direct toegepast kunnen worden. Vanuit Dutch Boosting Group zijn wij alvast gestart, samen met TenneT, en staan we klaar om mee te denken over de grote verbouwing van het volledige energiesysteem. Wij hebben onze gereedschapskist in de aanslag, klaar om mee te doen!

Benieuwd naar onze aanpak, inzichten en drijfveer om energiesystemen voor de toekomst te realiseren? Neem contact op met Gijs Stigter.